Obchodní podmínky

Podmínky používání serveru Kuplon

Základní ustanovení


1.    Provozovatelem stránek www.kuplon.cz (dále jen stránky) je společnost Kuplon s.r.o., IČ 28003608, se sídlem Starý Plzenec, Malostranské nám. 127, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 21000.

2.    Používání stránek se řídí právním řádem České republiky a v jeho rámci těmito pravidly.

3.    Tyto podmínky platí od 1. října 2010. Provozovatel si vyhrazuje možnost změn těchto podmínek s účinností od zveřejnění změny na stránkách, pokud nebude uvedeno jinak. Změněné podmínky platí i pro vztahy vzniklé před změnou.

4.    Zákazník je odpovědný za to, že při používání stránek poskytuje s odpovídající opatrností, zejména pokud poskytuje osobní nebo platební údaje.

5.    Jednotlivé nabídky mohou obsahovat odkazy na stránky, které nejsou pod kontrolou provozovatele.

Nabídka


6.    Provozovatel na stránkách uveřejňuje nabídky dodavatelů pobytů a pobytových balíčků.

7.    Za obsah nabídek a za poskytování služeb na jejich základě odpovídá výhradně dodavatel.

8.    Provozovatel sám služby nedodává ani nezprostředkovává a za jejich poskytování neodpovídá.

9.    Nabídka může obsahovat odchylky od těchto pravidel pro konkrétní akci.

10.    Nabídka může být v průběhu akce měněna.

11.    Provozovatel uchovává veškeré nabídky včetně jejich změn a umožňuje přístup k nim veřejnosti.

Objednávka


12.    Zákazníci mohou projevit zájem o služby dodavatelů objednávkou učiněné prostřednictvím elektronického obchodního systému provozovatele na stránkách.

13.    Objednávkou se zákazník zavazuje uhradit částku podle objednávky na účet provozovatele a provozovatel je zavázán po obdržení příslušné úhrady vydat zákazníkovi poukaz, při jehož předložení vzniká zákazníkovi právo na dodání služby podle nabídky (dále jen „kuplon").

 14.    Objednávka na stránkách není objednávkou služby od dodavatele, ale zajištěním možnosti objednat službu s nabízenou slevou. K objednání služby a uzavření smlouvy s dodavatelem dochází až uplatněním KUPLONu (voucheru).

Placení


16.    Úhrada objednávek je prováděna:
  a)    platební kartou nebo
  b)    převodem na účet.

17.    V případě úhrady platební kartou provede provozovatel autorizaci transakce (pokyn je stržení prostředků z účtu zákazníka).

18.    V případě platby převodem na účet se platba provádí podle pokynů provozovatele sdělených po dosažení minimálního počtu objednávek (obvykle se splatností následující pracovní den).

19.    V případě prodlení s úhradou je zákazník povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, minimálně však 100 Kč, za každý den prodlení.

20.    V případě prodlení s úhradou přesahující 30 dnů je provozovatel oprávněn omezit nebo blokovat plnohodnotné využití stránek zákazníkem.

Kuplon (voucher)


21.    Kuplon zpravidla obsahuje popis služby shodný s nabídkou, hodnotu služby, podmínky uplatnění kuplonu, dobu platnosti a unikátní kód, sloužící k ověření pravosti.

22.    V případě rozporu mezi nabídkou a kuplonem je rozhodující znění zveřejněné nabídky.

23.    Kuplon se zasílá pouze elektronicky.

Uplatnění Kuplonu (voucheru) a poskytnutí služby


24.    Uplatněním kuplonu dochází k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem služby, jejímž předmětem je dodávka služby popsaná v kuplonu.

25.    Kuplon lze uplatnit pouze jednou a jednorázově.

26.    Pokud není uvedeno jinak je kuplon přenosný.

27.    Poskytnutí služby se řídí pravidly uvedenými na kuplonu. V záležitostech neupravených v kuplonu se poskytnutí služby řídí pravidly dodavatele.

28.    Kuplon nelze použít k úhradě dopravného ani balného, ledaže by to v něm bylo výslovně uvedeno.

29.    V případě, že je na žádost zákazníka poskytnuta služba v menším rozsahu, než je uvedeno na kuplonu, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu žádné částky v penězích.

30.    Není-li kuplon v době platnosti uplatněn, propadá bez nároku na vrácení jakékoliv částky.

31.    Provozovatel neodpovídá za obsah nabídky služeb, za poskytované služby, nevystavuje zákazníkům účetní ani daňové doklady ani neposkytuje záruky.

32.    Reklamace služeb vyřizuje dodavatel služby. Při vzniku nároku na vrácení ceny se vrací pouze zákazníkem skutečně uhrazená částka, nikoliv cena před slevou.

Ochrana zákazníků


33.    Provozovatel odpovídá za to, že prostředky vybrané od zákazníků budou poukázány jménem a na účet zákazníků dodavateli služby.

34.    Provozovatel se zavazuje vrátit zákazníkovi uhrazenou částku v případě, že služba nebude poskytnuta z důvodu úpadku dodavatele.

35.    Provozovatel se zavazuje chránit údaje obdržené od zákazníků.

36.   Při objednávce zboží získává zákazník automaticky možnost zasílání obchodních informací na email uvedený při objednávce. Zákazník je oprávněn kdykoliv tuto žádost odvolat emailem zaslaným na elektronickou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

V Praze dne 1. října 2010                        © Kuplon s.r.o.

 
Hlídejte si naše akce a získejte silikonové hodinky!
  skrĂ˝t navĹľdy
Je nejvyšší čas zaregistrovat svůj mail. Každý 10. mail vyhrává hodinky.
Do rámečku napište svůj mail: